Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2011

Bản thuyết minh báo cáo tài chỉnh năm 2011

 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
Mẫu số B04-DN
(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 NĂM 2011
 
 

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần chi phối
2- Lĩnh vực kinh doanh: Đầu t­ xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống điện Quốc gia
3- Ngành nghề kinh doanh: Điện
 
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 
1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12)
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong trong kế toán: đồng Việt Nam Số d­ cuối kỳ: Đánh giá theo tỷ giá ngoại tệ giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm 31 tháng 12
 
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
 
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các quy định của chuấn mực kế toán Việt Nam, và hệ thống chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2006.

2- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dụng 22 chuấn mực kế toán Việt nam đ­ợc ban hành theo:
* Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001
* Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002
* Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003
* Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005

và các thông tin hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực:
* Thông tin số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002
* Thông tin số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003
* Thông tin số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
 
IV- Các chính sách kế toán áp dụng
 
1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
* Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền.
* Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực hiện, số dư cuối kỳ đánh giá theo tỷ giá liên ngân hàng tại 31/12.

2- Chính sách kế độ kế toán đối với hàng tồn kho:
* Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc;
* Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị thuần có thể thực hiện được;
* Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
* Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
* Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê ttài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá hoặc giá trị đánh giá lại theo Quyết định của Chính phủ và khấu hao luỹ kế. Nguyên giá được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình (bao gồm các loại thuế nhưng không bao gồm thuế GTGT đ­ợc hoàn lại)
* Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê ttài chính): Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
* Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
* Nguyên tắc khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
* Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
* Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
* Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
* Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
* Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
* Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
* Chi phí trả trước:
* Chi phí khác:
* Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
* Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
* Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
* Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
* Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Đánh giá chênh lệch theo tỷ giá ghi sổ và tỷ giá ngày giao giao dịch thực tế.
* Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
* Doanh thu bán hàng:
* Doanh thu cung cấp dịch vụ:
* Doanh thu hoạt động tài chính:
* Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:
 
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:


Xem thêm