Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2011

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ
Mẫu số B02-DN
(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
 
Đơn vị tính: đồng VN
    Lập, ngày 27 tháng 02 năm 2012
NGƯỜI LẬP BIỂU 
KÊ TOÁN TRƯỞNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN THỊ DUNG PHẠM VĂN THƯỜNG PHẠM  ĐẮC LÂM

Xem thêm