Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Giới thiệu

Thanh tích đạt được


          1. Ngày 27 tháng 1 năm 2011 được Bộ Công thương tặng Bằng khen theo Quyết định số 0521/QĐ-BCT cho Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.

            2. Ngày 18 tháng 11 năm 2011, Tổng Công ty Điện lực - TKV tặng cờ cho công ty theo quyết định số 1721/QĐ-ĐLTKV, Tặng cờ Nhất toàn đoàn trong phong trào Hội diễn Văn nghệ quần chúng năm 2011.

            3. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Tổng công ty Điện lực - Vnacomin tặng giấy khen theo Quyết định số 1912/QĐ-ĐLTKV cho công ty có thành tích xuất sắc trong An toàn - Vệ sinh lao động.

            4. Ngày 27 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty Điện lực -TKV ban hành Quyết định số 1969/QĐ-ĐLTKV Tặng cờ có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa thể thao năm 2011.

            5. Ngày 06 tháng 02 năm 2012, theo Quyết định số 141/QĐ-ĐLTKV của Tổng công ty Điện lực-Vinacomin cho Công ty về thành tích đạt tập thể Lao động xuất sắc trong năm 2011.

            6. Ngày 02 tháng 01 năm 2013, theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tặng Bằng khen cho cán bộ công nhân viên có thành tích từ năm 2007 dến 2011.

            7. Ngày 07 tháng 01 năm 2013, Tổng công ty Điện lực-Vinacomin ban hành quyết định sô 44/QĐ-ĐLTKV, tặng Giấy khen cho các Tập thể phân xưởng phòng ban đạt thành tích Tập thể lao động xuất sắc năm 2012.

            8. Ngày 14 tháng 3 năm năm 2013, Tổng công ty Điện lực ban hành Quyết định số 301/QĐ-ĐLTKV, tặng Cờ thi đi đua cho Công ty đã có thành tích dẫn đầu trong công tác tham gia thị trường điện năm 2013.

            9. Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Tổng Công ty Điện lực-TKV ban hành Quyết định số 302/QĐ-ĐLTKV, tặng Giấy khen Tập thể hoàn thành phối hợp kinh doanh năm 2013.

            10. Ngày 21 tháng 4 năm 2014 theo Quyết định số 756/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, tặng Bằng khen cho Công ty có Thành tích trong thực hiện pháp luật Thuế năm 2013.

            11. Ngày 30 tháng 12 năn 2014, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 11989/QĐ-BCT, tặng Bằng khen cho Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

            12. Ngày 09 tháng 2 năm 2015, Tổng công ty Điện lực-Vinacomin ban hành Quyết định số 220/QĐ-ĐLTKV, tặng Giấy khen cho Công ty có thành tích Hoàn thành xuất sắc kế hoạch phối hơp kinh doanh năm 2014.

            13. Ngày 06 tháng 4 năm 2015, Công ty Điện lực-TKV ban hành Quyết định số 570/QĐ-ĐLTKV, tặng Giấy khen cho Công ty có thành tích Hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2015.

            14. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 14476/QĐ-BTC tặng Cờ Thi đua cho Công ty có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

            15. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, Tổng công ty Điện lực-TKV ban hành Quyết định số 675/QĐ-ĐLTKV, tặng Cờ Thi đua cho Công ty đã có thành tích dẫn đầu trong phòng trào Nhà ăn tập thể Công nhân năm 2015.

Xem thêm