Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Công bố tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tới các cổ đông của công ty như sau:
File đính kèm: 
 
1- Thông báo Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2013.doc

2- QUY CHE DHDCD - CPC 2013.doc

3- Chương trình ĐHDCD năm 2013 CPC

4- Giấy ủy quyền đi dự Đại hội 2013.doc

5- Thư xác nhận đi dự đại hội 2013.doc

6- Bao cao của HĐQT tại ĐH năm 2013.doc

7- Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ 2013.doc

8- Dự thảo NQĐHĐCĐ thường niên 2013.doc

10 TTr cua BKS chon cty Ktoan 2013.doc

11- BC ban kiểm soat ĐHCĐ năm 2013

12- Tờ trình duyệt QT 2012.doc

13- Tờ trình tiền thù lao HĐQT,BKS 2013.doc

14 - Tờ trình sửa đổi điều lệ CPC 2013.doc

14a- Dự thảo Điều lệ CPC sửa đổi 2013.doc

15. Đơn ứng cử thành viên HDQT, BKS

16. Sơ yếu lý lịch HĐQT, BKS

17.  Biên Bản họp nhóm đề cử HĐQT, BKS

18. to trinh ve ke hoạch san xuat kinh doanh va dau tu xay dung nam 2013

18a. to trinh ve ke hoạch san xuat kinh doanh va dau tu xay dung nam 2013


 

Xem thêm