Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Ngày đăng 11/11/2020. Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

userfiles/3044- công bố thông tin bất thường_0001.pdf  

Xem thêm