Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Ngày đăng 09/12/2020 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và tài liệu ĐH kèm theo

userfiles/126- thông báo v_v mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả(1).pdf
 

Xem thêm