Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Quyết định của HĐQT về việc đăng ký lưu ký chứng khoán

 
 Kính gửi : Quý cổ đông
 
Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chủ trương đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam. Kính đề nghị quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây:
 
- Thông qua chủ trương đăng ký lưu ký chứng khoán

Xem thêm