Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu lý chứng khoán

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin
 
Căn cứ quy định về nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày tháng 29 tháng 6 năm 2006, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:
 
Kính đề nghị quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây:
 
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu lý chứng khoán

Xem thêm