Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Tin trong ngành

Than Khe Chàm quyết liệt trong quản trị chi phí

Diện sản xuất ngày càng xuống sâu, thông gió, thoát nước phức tạp, áp lực mỏ gia tăng, chất lượng than tại các vỉa không đồng đều… là những khó khăn Than Khe Chàm gặp phải khi bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013. Trước thực tế đó, Công ty đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong điều hành cũng như quản trị chi phí nhất là quy chế khoán được thực hiện đồng bộ cùng với cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch hàng năm.
Lãnh đạo Công ty Than Khe Chàm luôn xác định công tác khoán quản trị chi phí là nhiệm vụ quan trọng bởi nó không chỉ giúp thực hành tiết kiệm, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính kinh tế trong sản xuất mà quản trị chi phí còn góp phần nâng cao ý thức lao động, phát huy tối đa năng lực và tính chủ động của mỗi cá nhân, mỗi phân xưởng, tổ đội. Bởi vậy, Công ty đã và đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí theo đúng chủ trương của Tập đoàn.
 
Trước hết, Công ty thực hiện khoán chi phí và giao nhiệm vụ chính đối với bộ phận gián tiếp, quản lý. Cụ thể, Công ty khoán tổng chi phí sản xuất giao cho các phòng quản lý. Chi phí giao là chi phí tối đa do vậy sẽ hạn chế các công việc và chi phí phát sinh đến mức thấp nhất. Các Phó giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ kiểm soát tiến độ, chất lượng các công việc, chi phí của các phòng phụ trách. Còn các phòng phải chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống định mức để giao kế hoạch khoán chi phí cho các công trường sản xuất đảm bảo tiết kiệm. Hàng tháng các phòng căn cứ vào nhiệm vụ, xây dựng nội dung công việc cần triển khai, dự kiến chi phí trình PGĐ phụ trách phê duyệt để thực hiện. Kết quả thực hiện chi phí và công việc hàng tháng là cơ sở để thanh toán tiền lương cho các phòng và Ban giám đốc. 
 
Đối với việc giao khoán, thanh quyết toán chi phí đối với các công trường phân xưởng, căn cứ kế hoạch kỹ thuật đã được Tập đoàn thẩm định, Công ty giao kế hoạch cho các công trường phân xưởng (CTPX). Trên cơ sở đó, các CTPX cân đối, đề xuất bổ sung những điểm còn thiếu, chưa hợp lý để Công ty hoàn thiện tính toán các chi phí giao khoán. Hàng tháng, Công ty tổ chức giao KHKT của tháng sau cho các đơn vị vào ngày 20 đến 22. Sau đó, công tác nghiệm thu được thực hiện theo ca, các sản phẩm khác nghiệm thu 10 ngày/lần. Các công việc phát sinh phải có biên bản, biện pháp kỹ thuật để thực hiện và được ký duyệt mới được nghiệm thu thanh toán chi phí. Trên cơ sở thống kê chi phí của công trường, các phòng phân tích đánh giá, tham mưu cho lãnh đạo có biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý chi phí; kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh.
 
Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, điều hành thực hiện kỹ thuật cơ bản, vệ sinh công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng than ngay tại các gương lò; chỉ đạo tách than, đá thải loại quá cỡ. Công ty thường xuyên kiểm tra việc chia lương; phân phối thu nhập; thực hiện nhiệm vụ của các NVKT, tuân thủ quy định quản lý tại các kho vật tư và các CTPX; theo dõi cập nhật chi tiết các tài liệu địa chất, các định mức, chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ thực hiện để tổ chức thực hiện sát các chỉ tiêu theo kế hoạch.
 
Công tác nghiệm thu sản phẩm được xiết chặt. Các Phó giám đốc, các phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ phải tuân thủ đúng các quy định trong công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm, chỉ nghiệm thu những sản phẩm đảm bảo kỹ thuật; xác nhận giờ máy làm việc, thực hiện bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị. Quản lý và sử dụng vật tư được rà soát kỹ lưỡng. Công ty thực hiện kiểm tra lập nhu cầu sử dụng vật tư hàng tuần của các CTPX để việc cung ứng được chủ động, kịp thời; rà soát, phân loại các loại hàng hóa vật tư còn tồn kho bao gồm cả vật tư cũ thu hồi để tái sử dụng.
 
Đồng thời, các phòng nghiệp vụ cũng thống kê việc thực hiện chi phí của các CTPX, của các phòng đảm bảo kịp thời chính xác; phân tích, đánh giá để tham mưu cho Giám đốc Công ty trong chỉ đạo, điều hành 10 ngày và hàng tháng. Lãnh đạo Công ty cũng yêu cầu các trưởng phòng phải phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBNV trong phòng, kiểm điểm việc thực hiện hàng ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vướng mắc các phòng phải báo cáo lãnh đạo kịp thời, liên hệ công tác với các phòng chức năng khác cùng để giải quyết
 
Như vậy, chính những biện pháp tích cực đó của Than Khe Chàm đã và đang làm tăng số lượng các công trường, phân xưởng của Công ty làm ăn có lãi, năng suất lao động tăng cao, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Năm qua, 100% các công trường hoàn thành kế hoạch sản lượng, 20/22 đơn vị được tăng quỹ tiền lương do làm tốt công tác quản trị chi phí. 

Xem thêm